Algemene voorwaarden - Maastricht Store
Menu
EUR
  • Gratis verzending vanaf € 75,- (NL)
  • Fysieke winkel in Maastricht
  • Alle opbrengsten investeren we in stad en regio
  • 6 dagen per week bereikbaar

Algemene voorwaarden

In de aanvullende algemene voorwaarden van het Maastricht Store leest u alles over de voorwaarden verbonden aan de levering, betaling en garantie.


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Maastricht Marketing: de in Maastricht gevestigde Stichting die opereert onder de handelsnamen Maastricht Visitor Center, Maastricht for Groups & Events, Maastricht Underground, Maastricht Marketing, Maastricht City Guide, Visit Maastricht, onder KvK nummer: 41078147
1.2 Maastricht Visitor Center: de handelsnaam Maastricht Visitor Center
1.3 De afnemer: de partij (natuurlijke of rechtspersoon), aan wie het Maastricht Visitor Center producten verkoopt/levert.
1.3 Werkdagen: tot werkdagen worden gerekend maandag tot en met vrijdag.
1.4 Opdrachtbevestiging: hiertoe worden gerekend een door tekeningsbevoegde opdrachtgever getekende offerte en/ of een getekende reserveringsopdracht.

2. Activiteiten Maastricht Visitor Center: informatieverschaffing, verkoop & bemiddeling

Het Maastricht Visitor Center verstrekt toeristische en recreatieve informatie en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgevers enerzijds en dienstverleners anderzijds op het gebied van onder andere accommodaties, vervoer, excursies, evenementen, musea, attracties et cetera. De bemiddelingsactiviteiten bestaan uit het, in opdracht van en in naam van de opdrachtgever, reserveren van diensten of producten en de financiële afhandeling hiervan.
Verkoop van producten en bemiddeling voor diensten gebeurt via verschillende kanalen, zoals internet, telefoon, e-mail en in de Maastricht Visitor Center vestiging.


3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, producten, werkzaamheden en overige verbintenissen van/met het Maastricht Visitor Center, waaronder (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot):
- alle verkoop en leveringen van producten door het Maastricht Visitor Center aan afnemers en
3.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3 Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.
3.4 Op verkopen via de webshop van het Maastricht Visitor Center zijn, naast de aanvullende algemene voorwaarden winkel verkoop, de Algemene Voorwaarden Stichting Thuiswinkel Certificaat van toepassing.


4. Verkoop en levering van producten

4.1 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.

4.2 Tot stand komen van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand wanneer het Maastricht Visitor Center na ontvangst van de order van de afnemer, hetzij deze schriftelijk bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

4.3 Prijswijziging
In het geval dat de inkoopprijs van een product stijgt, is het Maastricht Visitor Center vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2, almede tot 4 weken erna (voor zover de uitvoering van de overeenkomst nog niet is aangevangen), gerechtigd de opgegeven, aangeboden dan wel overeengekomen prijs als zodanig te wijzigen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en het Maastricht Visitor Center binnen voornoemde 4 weken besluit de prijs te wijzigen, dan heeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Levering
4.4.1 Levering van producten vindt plaats via de eigen bezorgdienst van het Maastricht Visitor Center per Post of via de balie van het Maastricht Visitor Center.
4.4.2 In het geval dat producten door de eigen bezorgdienst of per post worden geleverd,
streeft het Maastricht Visitor Center ernaar dit binnen vijf werkdagen te doen, tenzij anders overeengekomen.
4.4.3 Overschrijding door het Maastricht Visitor Center van de afgesproken termijn voor levering maakt niet dat het Maastricht Visitor Center direct in verzuim is en kan niet automatisch tot ontbinding van de overeenkomst
leiden. De afnemer kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk ontbinden indien de
levering, nadat het Maastricht Visitor Center daarvoor een redelijke termijn heeft gekregen, niet alsnog binnen die termijn heeft plaatsgevonden en het gevolg is van omstandigheden die het Maastricht Visitor Center kunnen worden toegerekend.
4.4.4 Het Maastricht Visitor Center heeft het recht verzendkosten aan de afnemer in rekening te brengen. De verzendkosten worden gebaseerd op het gewicht van het te verzenden product. In het winkelmandje van de webshop worden de verzendkosten per order weergegeven.
4.4.5 Het Maastricht Visitor Center is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4.4.6 Het Maastricht Visitor Center behoudt zich het recht voor zaken niet te leveren en de overeenkomst te ontbinden als het gebruik ervan in strijd is met de bestemming. Het Maastricht Visitor Center zal de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4.5 Betaling
4.5.1 Alle facturen dienen binnen de vermelde termijn betaald te zijn, zonder dat de afnemer
een beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking mag doen.
4.5.2 Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege direct in verzuim. Vanaf dat moment is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voorts heeft het Maastricht Visitor Center het recht haar verplichting tot levering op te schorten totdat al het verschuldigde is voldaan.
4.5.3 Voor betaling met creditcard kan een opslag worden berekend.
4.5.4 Het Maastricht Visitor Center heeft het recht administratiekosten in rekening te brengen.

4.6 Annuleren van bestellingen, ruilen van artikelen en reclame
4.6.1 Indien een bestelling, voordat levering heeft plaatsgevonden, wordt geannuleerd, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgekomen kosten aan de afnemer in
rekening gebracht.
4.6.2 Geleverde geschenkbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
4.6.3 Artikelen - uitgezonderd geschenkbonnen, toegangskaarten en overige voucher
producten - kunnen binnen 14 dagen na levering op vertoon van de verkoop bon of
factuur worden geretourneerd, mits ongebruikt en in originele staat. Retouradres Maastricht Visitor Center, t.a.v. afdeling informatie & bemiddeling, kleine Staat 1, 6211 ED Maastricht. Terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten zal uiterlijk binnen 21 dagen plaatsvinden.
4.6.4 Reclames betreffende zichtbare gebreken, dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk
bij het Maastricht Visitor Center te worden gemeld, tenzij de afnemer aannemelijk maakt dat hij niet in staat is geweest de zaken binnen de termijn te inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken, dienen binnen 7 dagen nadat de afnemer van de gebreken op de hoogte raakt of daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij het Maastricht Visitor Center te worden gemeld.
Indien de afnemer te laat reclameert, vervallen daardoor zijn eventuele rechten.
4.6.5 In afwijking van artikel 4.6.4 dienen reclames betreffende geschenkbonnen binnen 24 uur
na levering schriftelijk bij het Maastricht Visitor Center te worden gemeld.

4.7 Vrijwaring door afnemer
De afnemer vrijwaart het Maastricht Visitor Center tegen alle aanspraken van derden terzake van door het Maastricht Visitor Center aan de afnemer geleverde producten en/of verpakkingen, waardoor deze derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Klachten over de verkoop- of overige activiteiten van het Maastricht Visitor Center, kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de verkoop, gereserveerde dienst of overige activiteit bij het Maastricht Visitor Center schriftelijk worden ingediend.
Indien de opdrachtgever te laat klaagt, vervallen daardoor zijn eventuele rechten.
5.2 Het Maastricht Visitor Center is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkochte en geleverde producten.
5.3 Het Maastricht Visitor Center is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte foto’s, brochures, folders en andere informatie over, bijvoorbeeld, de (kwaliteit van de) geleverde producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van het Maastricht Visitor Center.
5.4 Voor zover het Maastricht Visitor Center toch op enigerlei wijze jegens de afnemer of overige contractspartij aansprakelijk zou zijn en de opdrachtgever/afnemer of andere partij daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het Maastricht Visitor Center beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. Aansprakelijkheid van het Maastricht Visitor Center voor schade waarvoor de afnemer of overige contractspartij is verzekerd, is uitgesloten.
5.5 Het Maastricht Visitor Center is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd.
5.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
gelden mede ten aanzien van het personeel van de MAASTRICHT VISITOR CENTERen/of de door de MAASTRICHT VISITOR CENTERingeschakelde derde(n).


6. Overmacht

6.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voorzover zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
6.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de afleveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

7. Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

7.1 Indien verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, is de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij van rechtswege direct in verzuim en is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag, conform staffel buitengerechtelijke incasso kosten (BIK), danwel de dan geldende maatstaven voor incassokosten.
7.2 Door de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer, opdrachtgever of andere contractspartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.3 In geval van faillissement, schuldsaneringsregeling (WSNP), surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling of indien de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden. De afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij is aansprakelijk voor de door het Maastricht Visitor Center geleden schade.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter / interpretatie tekst

Op alle rechtsbetrekkingen met het Maastricht Visitor Center is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake waarvan een forumkeuze is toegelaten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement Maastricht waarin het Maastricht Visitor Center is gevestigd. Bij een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €75,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »